Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe – szkolenia indywidualne w zakresie tworzenia biznesplanu

dotacje województwo łódzkie

 

W związku z realizacją Projektu „Innowacyjny biznes II”, Partner Projektu – „EMBO” Michał Błaszczyk – zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację usług szkoleń indywidualnych związanych z tworzeniem biznesplanów.


Opis obowiązków Zleceniobiorcy: 

Dokonując usługi, doradca zobowiązany będzie w szczególności do:

1. Pomóc, podczas indywidualnych spotkań, uczestnikom w tworzeniu biznesplanów w ramach projektu (biznesplany są wnioskami o przyznanie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności);

2. Przeprowadzenia usługi szkoleniowej z zachowaniem wysokich standardów jakościowych realizowanej usługi, w sposób zapewniający osiągnięcie zakładanych celów;

3. Utrzymania stałej wymiany informacji z Kierownikiem projektu;

4. Dostarczenia do Zleceniodawcy wypełnionych List Obecności.

W projekcie założono średnio łącznie 5 godzin powyższych spotkań w przeliczeniu na uczestnika. W ramach trzech edycji, doradztwo obejmie około 18 osób/edycja, czyli łącznie ok. 90 godzin w przeliczeniu na edycje. Edycje są mniej więcej co miesiąc lub półtora.

Konsultacje odbywać się będą w centrum Łodzi lub w innym miejscu w woj. łódzkim (w zależności od możliwości trenera indywidualnego, co zostanie ustalone indywidualnie w momencie wyboru oferenta).

Planowany termin realizacji usługi: od połowy lipca – do końca grudnia 2021 roku. Możliwe jest nieznaczne wydłużenie tego okresu.

Zleceniobiorca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.


 

Oferty cenowe należy złożyć w jeden z poniżej wskazanych sposobów:

a) Drogą elektroniczną (skan dokumentów) na adres e-mail: biuro@innowacyjnybiznes.eu,

b) Osobiście w biurze projektu: ul. Tymienieckiego 3, p. 9, 90-365 Łódź.

c) Pocztą lub kurierem na adres: ul. Tymienieckiego 3, p. 9, 90-365 Łódź

Szczegółowe wymagania dotyczące oferentów określono w załączniku:

oferta rozeznania rynku – trener indywidualny

 


 

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu.

Skip to content