Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe – trenerzy zajęć grupowych

dotacje województwo łódzkie

 

W związku z realizacją Projektu „Innowacyjny biznes II”, Lider Projektu – „Flight Level” Dominik Majewski – zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację usług szkoleniowych.


Opis obowiązków Zleceniobiorcy: 

Dokonując usługi szkoleniowej, trener/szkoleniowej zobowiązany będzie w szczególności do:

1. Przeprowadzenia usługi szkoleniowej w ramach następujących tematów:

  • Biznesplanowanie,
  • Podstawy prawa dla działalności gospodarczych,
  • Myślenie projektowe,
  • RODO/przetwarzanie danych osobowych,
  • Aspekty księgowe działalności gospodarczych,
  • BHP.

2. Przeprowadzenia usługi szkoleniowej z zachowaniem wysokich standardów jakościowych realizowanej usługi, w sposób zapewniający osiągnięcie zakładanych celów;

3. Utrzymania stałej wymiany informacji z Kierownikiem projektu;

4. Dostarczenia do Zleceniodawcy Dziennika Zajęć oraz materiałów dydaktycznych.

W projekcie założono średnio łącznie 48 godzin dydaktycznych (=45 minut) powyższych szkoleń w 3 grupach w przeliczeniu na trzy edycje projektu – łącznie 432 godziny. Zamówienie dotyczy takiej liczby godzin, najlepiej w podziale na każde zajęcia osobno, ale nie wykluczono trenerów z wiedzą, która umożliwia łączenie zajęć.

Szkolenie odbywać się będzie w centrum Łodzi.

Planowany termin realizacji usługi: od ok. 5 lipca do ok. 15 listopada 2021 roku. Możliwe jest nieznaczne wydłużenie tego okresu.

Zleceniobiorca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.


Oferty cenowe należy przesłać w jeden z poniżej wskazanych sposobów:

a) Drogą elektroniczną (skan dokumentów) na adres e-mail: biuro@innowacyjnybiznes.eu,

b) Osobiście w biurze projektu: ul. Tymienieckiego 3, p. 9, 90-365 Łódź.

c) Pocztą lub kurierem na adres: ul. Tymienieckiego 3, p. 9, 90-365 Łódź

Szczegółowe wymagania dotyczące oferentów określono w załączniku:

Rozpoznanie rynku trener – zapytanie ofertowe

 


W razie pytań, zapraszamy do kontaktu.

Skip to content