Menu Zamknij

dotacje województwo łódzkie

Odsłuchaj stronę


 

REKRUTACJA

 

 

UWAGA! NIE JEST OBECNIE PROWADZONY NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH!

Rekrutacja jest już zamknięta. Jeśli jesteś zainteresowany naszymi innymi przyszłymi inicjatywami, zapraszamy do zapisów do newslettera. Będziemy pisać 🙂

 

—–

 

Formularze rekrutacyjne przyjmowane były tylko drogą elektroniczną! Prosiliśmy o przesłanie formularza na adres: dotacje@innowacyjnybiznes.eu ze swojego adresu mailowego. W temacie wiadomości najlepiej napisać było: „Formularz rekrutacyjny”.

Dalsze szczegółowe informacje, umieszczone poniżej, były po to, aby poprawnie przygotować i napisać formularz i aby złożyć go w odpowiedniej formie. Obecnie zostawiamy je w celach archiwizacyjnych.

 


DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Obowiązkowo zapoznaj się z regulaminem rekrutacji przed złożeniem wniosku!

REGULAMIN REKRUTACJI INNOWACYJNY BIZNES II (PDF)

W regulaminie podano, iż nie wszystkie działalności podlegają dofinansowaniu (por. §3 ust. 2 lit q). Zobacz więc:
Sprawdź, czy Twoje kody PKD nie podlegają wykluczeniu pomocy de minimis (dotacji).

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU REKRUTACJI:

 

Zał. 1. – formularz rekrutacyjny:

 

Plik w formacie tzw. „nowego” Worda (.docx) jest polecanym plikiem do pobrania i uzupełnienia – wypełniając go w programie Word jest pewność, że zachowane zostanie formatowanie wzorcowe. Niemniej jednak, przesyłamy pliki (poniżej) w innych formatach (formatowanie w nich może ulec uszkodzeniu w zależności od używanego oprogramowania).

 

Wraz z formularzem rekrutacyjnym należy złożyć również stosowne oświadczenie dotyczące statusu na rynku pracy – albo zaświadczenie z PUP-u (gdy kandydatem jest osoba zarejestrowana jako bezrobotna) albo zaświadczenie z ZUS-u (pozostałe przypadki dotyczące osób pozostających bez pracy). Więcej na temat oświadczeń jest w tym miejscu:

 

Przesłana aplikacja bez tego dokumentu, zgodnie z regulaminem rekrutacji, zostanie odrzucona podczas oceny formalnej.

Jestem osobą bezrobotną czy osobą bierną zawodowo? Zapoznaj się ze szczegółowymi wytycznymi (kliknij)

WYPEŁNIONY – PRZYKŁADOWY – FORMULARZ REKRUTACYJNY Z UWAGAMI NA MARGINESIE (na czerwono):
Zał. 2. – karta oceny formalnej (do wglądu):
Zał. 3. – karta oceny merytorycznej (do wglądu):
Zał. 4. – Pisemna opinia z przeprowadzonej rozmowy rekrutacyjnej – doradca zawodowy (do wglądu):
Zał. 5. – Oświadczenie uczestnika projektu (wypełniany na ostatnim etapie rekrutacji):

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji przed złożeniem formularza. Przypominamy o tym, że formularz nie może przekraczać 8 stron. Żadne załączniki składane do wniosku, nie będą podlegać ocenie na tym etapie – prosimy jednak zwrócić uwagę, że w kolejnych etapach rekrutacji należy potwierdzić kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie itp odpowiednimi dokumentami. Te dokumenty będą donoszone do biura do wglądu w późniejszym terminie.

Karty ocen są poglądowe (zał. 2-4), prosimy ich nie drukować i nie wysyłać. Załącznik 5 z kolei składany jest po wyborze uczestników projektu (ostatni etap rekrutacji).

Po wysłaniu formularza e-mailem, prosimy sprawdzać skrzynkę elektroniczną celem uzyskania potwierdzenia po złożeniu. Prosimy również czytać maile – jeśli coś będzie niepoprawnie, napiszemy o tym. Czasami nasze maile trafiają do spamu – sprawdzajcie zatem i katalog „SPAM”. Jednocześnie prosimy o cierpliwość – odpowiedź w zakresie złożonego formularza nie wpłynie od razu, gdyż nie jest to możliwe. Ustawimy jednak autorespondera, który poinformuje o tym, że wiadomość została dostarczona.

 


WYCIĄG Z REGULAMINU DOTYCZĄCY KRYTERIÓW FORMALNYCH

Formularz rekrutacyjny:

  1. musi mieć ponumerowane strony (lub musi być zapisany w formacie, który zapewnia numerację stron w otwieranym pliku – np. w PDF lub w Wordzie),
  2. musi być złożony w oryginale. Przez oryginał formularza rekrutacyjnego należy rozumieć zachowanie wszystkich zawartych we wzorze punktów i tabel, pozostawienie wszystkich zamieszczonych we wzorze logotypów,
  3. niedopuszczalne jest jakiekolwiek modyfikowanie czy usuwanie elementów formularza. Możliwe jest jedynie rozszerzanie rubryk wynikające z objętości treści,
  4. musi być wypełniony w języku polskim: zalecany sposób to komputerowo czcionką (preferowane czcionki to Times New Roman lub Arial) o rozmiarze nie mniejszym niż 10 bądź – rozwiązanie niepreferowane – odręcznie (w przypadku przesyłania skanu), w takim przypadku czytelnie,
  5. liczba stron nie może przekraczać 8. Oznacza to, że możliwe jest rozszerzanie rubryk, ale objętość całego formularza nie może przekraczać więcej niż 8 stron, niezależnie od rodzaju wypełnienia (odręcznie czy komputerowo); możliwe jest natomiast umieszczanie w treści formularza grafik, wykresów, zdjęć, diagramów itp.
  6. podpisy, w tym parafki na każdej stronie, zostaną złożone w kolejnych etapach rekrutacji, jeśli kandydat do nich przystąpi; możliwe jest również wysłanie skanu wydrukowanego formularza z własnoręcznym podpisem. Możliwe jest zatem wysłanie formularza bez podpisów kandydata, jednak w takiej sytuacji, kandydat zobligowany jest do naniesienia podpisów i parafek w momencie rozmów z doradcą zawodowym lub na pierwszym dniu szkoleń, pod rygorem braku kwalifikowalności w projekcie.

 


 

PODSUMOWANIE I DOBRE RADY 🙂 

Prosimy zwrócić uwagę, że zalecany sposób wypełnienia to wykonanie tego komputerowo. Prosimy więc o wypełnianie formularzy na komputerze (wersja edytowalna w .docx – program Word lub podobne edytory tekstowe – w tym celu przygotowaliśmy pliki w różnych formatach).

W ramach naboru należy wysyłać formularze w wersji pliku komputerowego – przyjmujemy zarówno wersje elektroniczne bez podpisu, jak i skany (wydrukowane z podpisami). Wysłany plik musi otwierać się na każdym komputerze – preferowany format zatem to PDF, jednakże można wysyłać pliki Worda (.doc lub .docx), a nawet edytora tekstów Pages, dostępnego dla systemu MacOS/OSX (.pages). Tacy jesteśmy innowacyjni!

Bardzo prosimy o zapoznanie się opisami do poleceń (tekst kursywą), a także z zapisami w regulaminie rekrutacji (§8 ust. 6) i dostosowywanie własnego opisu do wszystkich punktów, wymienionych w tym poleceniu oraz w regulaminie. Prosimy o ustosunkowanie się do wszystkich podpowiedzi kursywą! Brak odpowiedzi na poszczególne podpytania może skutkować odjęciem punktów! Możecie Państwo stworzyć własne podpunkty w formularzu wg listy poniżej i odpowiadać w myśl tych podpunktów. Zależy nam na wysoko jakościowych aplikacjach do projektu.

To jedynie sugerowana lista podpunktów, oczywiście możecie Państwo je zmodyfikować i/lub dodać coś. Nie sugerujemy jednak usuwać niczego z listy poniżej.

Kryterium 1:

Opis planowanej działalności gospodarczej,

Opis branży,

Konkurencja (ogólna, zbiorcza, dotycząca otoczenia danego podmiotu),

Opis potencjalnych konkurentów,

Realność pomysłu i szanse powodzenia ze wskazaniem zapotrzebowania na planowane produkty/usługi – analiza potencjalnych nabywców,

Planowane wydatki w ramach wsparcia na uruchomienie działalności (z oszacowanymi kwotami zakupu),

Comiesięczne koszty, które pokrywane będą ze wsparcia pomostowego,

Wkład własny finansowy,

Wkład własny rzeczowy,

Dotychczasowe przygotowanie do inwestycji (wykonane do tej pory działania związane z planowanym startem przedsięwzięcia).

Kryterium 2:

Posiadane wykształcenie (+lata, nazwy szkół),

Posiadane doświadczenie zawodowe (+lata, nazwy pracodawców),

Ukończone kursy i szkolenia (+ lata, liczba godzin szkolenia/kursu, podmiot szkolący, uzyskane kwalifikacje itp.),

Posiadane umiejętności.

Kryterium 3: zapoznaj się z opisem niżej na stronie – dotyczącym innowacyjności. Koniecznie zerknij również w regulamin rekrutacji.

Koniecznie zapoznaj się z definicją kosztów bieżącego funkcjonowania firmy, która może być przydatna do opisania kosztów w ramach części „Comiesięczne koszty, które pokrywane będą ze wsparcia pomostowego”. Prosimy rozważyć takie kategorie kosztów jak: składki ZUS, czynsz lokalu/biura/magazynu itp, wydatki związane z transportem (paliwo, bilety itp), wydatki związane z komunikacją z klientami/kontrahentami (abonament telefoniczny, internetowy itp), koszty reklamy/promocji/marketingu, koszty materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zużywających się, koszty towarów, półproduktów i materiałów, koszty związane z mediami (woda, prąd, gaz itp), koszty księgowe, koszty związane z przesyłkami (kurier, poczta itp), koszty związane z bankowością, koszty związane z ubezpieczeniem mienia firmy oraz OC działalności.

Koszty w ramach wsparcia pomostowego powinny być w kwotach netto i sumować się do 2600 zł miesięcznie lub 31200 zł rocznie.

Natomiast wydatki w ramach wsparcia finansowego (jednorazowej dotacji) winny bezwględnie sumować się do 23050 zł. Nie określamy przy tym czy to kwoty netto, czy brutto, gdyż jest to w gestii Uczestnika projektu i zależy od wielu czynników, w tym kwestii księgowych, które są poza obszarem merytorycznym biura projektu. Środki w ramach dotacji należy przeznaczyć na najważniejsze wydatki, niezbędne do startu danej działalności.

Obie listy mają charakter wstępny i nie są na tym etapie wiążące.

Wydatki ponad określone wyżej kwoty finansowane są zasadniczo z tzw. wkładu własnego.

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie, skorzystaj z naszych spotkań online – dowiedz się więcej. Serdecznie zapraszamy!

Prosimy jeszcze raz spojrzeć w plik, który stworzyliśmy jako przykładowy, z naszymi uwagami:

Formularz rekrutacyjny Innowacyjny biznes II – wypełniony


 

CO TO TA INNOWACJA? CZY MUSZĘ MIEĆ INNOWACYJNY POMYSŁ?

Innowacja we wszelkiej formie jest premiowana w naszym projekcie.

Innowacja – [łac.] innovatio – odnowienie – to ciąg pewnych działań, prowadzących do wytworzenia nowych bądź ulepszonych produktów, procesów technologicznych lub systemów organizacyjnych (Skuteczność niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw, S. Wiśniewska, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2013).

W formularzu rekrutacyjnym znajdzie się dodatkowy punkt do opisania innowacyjności w planowanym pomyśle biznesowym. Przeczytaj dokładnie opis do tego punktu. Skoncentruj się na wszystkich aspektach, które tam opisano. Może nie masz całkowicie innowacyjnego pomysłu, ale Twój biznes związany jest z nowymi technologiami? A może wprowadzisz jakieś innowacyjne ulepszenie do produkcji bądź świadczenia usług? Premiujemy też zwiększanie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Może Twój produkt bądź usługa jest specjalnie stworzona dla osób niepełnosprawnych? Może planujesz pewne ułatwienia dostępu dla tych osób? Może Twoja strona internetowa spełni wymagania WCAG 2.0? Albo zapewnisz podjazd do swojego biura, czy miejsca pracy, aby ułatwić dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo?

Pisząc formularz pomyśl też o ekologii. Niekiedy niewielkie działania proekologiczne mogą być uznane przez ekspertów oceniających formularz jako pozytywne.

Punkt jest trudny i zdajemy sobie sprawę, że nie każdy pomysł będzie stricte innowacyjny i zapewniający dostępność dla niepełnosprawność przy jednoczesnej minimalizacji negatywnych skutków dla środowiska. Takie pomysły mogłyby liczyć na maksymalną liczbę punktów w ramach tego kryterium. Natomiast nawet najmniejsze związki z innowacyjnością (i/lub dostępnością dla osób niepełnosprawnych) mogą być ocenione dodatkowymi punktami w ramach tego kryterium. Dlatego warto uzupełnić ten punkt, wskazując nawet pośrednie związki.

Czy musisz mieć innowacyjny pomysł? Nie, nie musisz. To jedynie warunek dodatkowo punktowany.

Mam tradycyjny pomysł na biznes, czy jestem na straconej pozycji? Nie, oczywiście, że nie. Nie wykluczamy żadnych pomysłów, po prostu premiujemy innowacyjność. Poszukaj związków pośrednich, np. dotyczących dystrybucji, czy obsługi klienta, opisz. Spróbuj zdobyć chociaż kilka punktów dodatkowych.

Czy muszę wypełniać opis w ramach kryterium 3? Nie, regulamin pozwala zostawić pusty ten opis. Koniecznie wypełnij kryterium 1 i kryterium 2. Sugerujemy jednak powalczyć o te punkty dodatkowe.

 

Dowiedz się więcej o innowacyjności – ENCYKLOPEDIA ZARZĄDZANIA.


A CO DALEJ? PRZYZNAWANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

 

Regulamin przyznawania wsparcia i więcej informacji o kolejnych etapach projektu znajduje się w zakładce WSPARCIE W PROJEKCIE.

Ogólnie, po etapie rekrutacji dla każdej z trzech edycji wyłonimy 33 Uczestników Projektu.

Po odbyciu szkoleń grupowych i szkoleń indywidulnych w zakresie pisania biznesplanów, Uczestnicy złożą biznesplany.

W wyniku ich oceny, zostanie wyselekcjonowanych po 26 najlepszych osób w ramach każdej z trzech edycji – te osoby zostaną objęte wsparciem finansowym (łącznie 78 dotacji w ramach całego projektu). Wszyscy dostaną dotację jednorazową: 23050,00 zł oraz wsparcie pomostowe: 12 x 2600 zł.

Jeśli masz pytania, co do procesu rekrutacji, zadzwoń do nas lub przyjedź. Dane kontaktowe są na stronie głównej.

 

 

Jeśli chcesz zapoznać się z procedurą rekrutacji, a także regulaminami rekrutacji i formularzem, jaki obowiązywał w naszym poprzednim projekcie („Innowacyjny biznes” I), to kliknij tutaj:
Skip to content