Menu Zamknij

dotacje województwo łódzkie

Odsłuchaj stronę


 

FAQ

Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania, dotyczące projektu „Innowacyjny biznes II”. Lista będzie się rozszerzać.

 

1. Jakie dofinansowanie można uzyskać w projekcie?

Projekt „Innowacyjny biznes II” zakłada 23050 zł dotacji oraz 12 transz po 2600 zł, czyli łącznie aż 54250 zł.

2. Kto może wziąć udział w projekcie?

Najprościej mówiąc, projekt jest dla osób w wieku pow. 30 lat, pozostających bez pracy, mieszkających na obszarze województwa łódzkiego (jednakże pomijając mieszkańców Łodzi i powiatów: łódzkiego wschodniego, brzezińskiego, pabianickiego i zgierskiego), które nie prowadzą ani nie prowadziły działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Warunki kwalifikowalności opisane zostały w regulaminie rekrutacji. Ten dokument jest dostępny na podstronie REKRUTACJA. Zachęcamy do zapoznania się z tym regulaminem.

3. Czemu wykluczeni zostali mieszkańcy powiatów: łódzki wschodni, brzeziński, pabianicki, zgierski i miasta na prawach powiatu Łódź?

Częściowo wynika to ze specyfikacji konkursu, w ramach którego realizowany jest nasz projekt, a częściowo też z faktu, że tzw. Łódzki Obszar Metropolitalny, czyli Łódź i cztery okalające to miasto powiaty, mają już dedykowane projekty dotacyjne.

W naszym projekcie po prostu założyliśmy, że wspieramy mieszkańców pozostałych powiatów województwa łódzkiego.

4. Czy do projektu mogą rekrutować osoby pracujące?

Nie.

5. Czy do projektu mogą rekrutować osoby posiadające działalność gospodarczą?

Nie.

6. Czy do projektu mogą aplikować osoby będące „na Krusie”?

Nie, projekt uniemożliwia składaniu wniosków przez rolników i domowników rolnika, w myśl ustawy o ubezpieczeniu społecznym, czyli ubezpieczonym w KRUS.

7. Czy złożenie formularza rekrutacyjnego oznacza przyznanie środków?

Nie, to tylko pierwszy etap. Po ocenie formularza, czeka Cię jeszcze rozmowa z doradcą zawodowym. Potem – jeśli przejdziesz – szkolenia grupowe i indywidualne, a po nim konkurs biznesplanów.

8. Czy wszyscy uczestnicy projektu, biorący udział w szkoleniach dostaną dotację?

Nie, w każdym projekcie dotacyjnym takich osób może być maksymalnie 80%. U nas jest to dokładnie 78,8%. Czyli masz teoretycznie bardzo duże szanse (gdyż są projekty, gdzie wsparcie dostaje mniejszy odsetek uczestników)!

9. Czy emeryci mogą składać formularz rekrutacyjny?

Tak, emeryci i renciści mogą aplikować do projektu.

10. Jak złożyć aplikację w projekcie?

Tylko składając wypełniony formularz. Formularz można złożyć w sposób mailowy, wysyłając plik lub skan na adres biura projektu: dotacje@innowacyjnybiznes.eu.

11. Czy formularz można wysłać mailem?

Tak – ze względu na pandemię przewidujemy tylko taką możliwość.

Umożliwiamy przysłanie nam pliku z formularzem lub jego skanu. Format pliku musi zapewniać jego otwarcie po stronie Realizatora projektu. Sugerowany format to PDF.

12. Co się stanie, jak wyślę formularz zbyt wcześnie, przed datą rozpoczęcia naboru?

Lepiej nie próbować, gdyż wywoła to gniew u pracowników biura projektu! 🙂

A tak na poważnie – nie przyjmiemy takiego formularza. Dostaniesz informację zwrotną, aby złożyć w odpowiednim terminie.

13. Czy sprawdzicie mi formularz rekrutacyjny przed wysłaniem w określonym terminie: czy wypełniłem poprawnie?

Niestety, ale biuro projektu nie podpowiada, ani nie udziela rad w zakresie pisania tych wniosków. Szczególnie jeśli chodzi o zakres merytoryczny. Nie będzie więc taki dokument analizowany. Dostaniesz grzeczną odpowiedź przeczącą na tak sformułowaną prośbę.

Jeśli masz jednak problem niezwiązany z częścią merytoryczną, a dotyczący np. kwalifikowalności do projektu (i zaznaczenia np. odpowiedniej odpowiedzi w „statusie uczestnika”), to napisz do nas.

Jeśli plik się nie otwiera, czy „rozjeżdża”, to również do nas napisz.

14. Nie jestem zarejestrowana/y jako osoba bezrobotna w PUP, więc nie wiem, czy jestem osobą bierną zawodowo czy osobą bezrobotną niezarejestrowaną?

W tym celu koniecznie przeczytaj, co napisaliśmy na podstronie: Osoba bierna czy bezrobotna.

15. Jestem na urlopie macierzyńskim, czy mogę kandydować do udziału w projekcie?

Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu definicji „osoby bezrobotnej” (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy uznać jako osoby bezrobotne.

Więcej na podstronie Osoba bierna czy bezrobotna.

16. Czy w ramach projektu można korzystać z preferencyjnego ZUS-u lub „ulgi na start”?

Jasne, jak najbardziej! Możesz przez pierwsze pół roku działalności opłacać tylko składkę zdrowotną, a przez kolejne pół roku (bo rok jesteś uczestnikiem projektu) korzystać z tzw. małego ZUS-u w zakresie składki społecznej.

17. Czy co miesiąc muszę wydać 2600 zł (netto) ze wsparcia pomostowego?

Nie, możliwe są bowiem przesunięcia względem miesiącami. W pierwszych miesiącach uczestnicy mają najczęściej pewne oszczędności, które wydają w okresach późniejszych. Najważniejsze jest, aby finalnie wydać 31200 zł netto w ciągu roku w ramach tego wsparcia.

18. Czy w ramach wsparcia pomostowego mogę korzystać ze szkoleń?

Szkolenia własne – co do zasady – nie powinny być finansowane ze wsparcia szkoleniowego, gdyż to wydatki związane ze zwiększaniem kompetencji.

19. Czy wkład własny jest wymagany?

Nie jest, ale jest zawsze dobrze widziany przez oceniających. Posiadanie wkładu własnego świadczy o pewnej przedsiębiorczości. Włożenie pewnego wkładu własnego, w tym finansowego w firmę, świadczy o zaufaniu do własnego biznesu. Korzystanie z posiadanych już sprzętów jest zawsze pozytywnie rozpatrywane przez oceniających. Nie zapomnij więc o tym napisać w formularzu.

20. Czy co miesiąc muszę wydawać taką samą kwotę na te same kategorie wydatków w ramach wsparcia pomostowego?

Nie. Określony w biznesplanie (a wcześniej w formie pewnego wstępnego planu w formularzu rekrutacyjnym) katalog kosztów w ramach wsparcia pomostowego jest pewną wytyczną, na co wydawać pieniądze. Uczestnik może wydawać środki na różne pozycje w ramach tego zestawienia, w różnej wysokości każdego miesiąca. Możliwa jest też sytuacja, że pewien zakres kosztów (np. „polisa OC samochodu”) zostanie wydatkowana tylko raz w ciągu pełnych 12 miesięcy.

21. Czy muszę trzymać się katalogu wydatków określonego w formularzu rekrutacyjnym, gdy dojdzie do wydatkowania środków?

Oczywiście, że nie. Na tym etapie to bardzo wstępny plan, który zapewne będzie podlegał jeszcze zmianom. Określ go jednak w miarę poprawnie, gdyż podlega ocenie przez ekspertów ds. przedsiębiorczości.

Staraj się tak napisać wydatki, aby wszystkie były zasadne i umotywowane, związane wprost z Twoim pomysłem biznesowym. Unikaj wpisywania gadżetów, czy wydatków, które nie są niezbędne.

22. A co z potwierdzeniami dotyczącymi wykształcenia, kwalifikacji, kompetencji, czy doświadczenia zawodowego (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, świadectwa pracy, referencje i inne dokumenty…) – czy mamy je składać wraz z formularzem rekrutacyjnym?

Nie, nie wysyłacie żadnych dodatkowych dokumentów. Powyższe będą jednak sprawdzone w następnych etapach rekrutacji. Poprosimy o doniesienie tych dokumentów na rozmowę z doradcą zawodym. Zatem – wszystkie kwalifikacje i kompetencje wpisane w formularz rekrutacyjny muszą zostać później potwierdzone (dokumenty są jedynie do wglądu – na kolejnych etapach rekrutacji).

23. Ile plików mam wysłać, aplikując do projektu?

Zasadniczo załączone pliki powinny być tylko dwa – formularz (plik PDF lub .docx) i skan odpowiedniego zaświadczenia(lub wersja elektroniczna tego zaświadczenia).

W przypadku osób z niepełnosprawnościami – prosimy o kolejny dokument – skan orzeczenia o niepełnosprawności (lub inny równoległy dokument potwierdzający niepełnosprawność). Wtedy tych dokumentów powinno być trzy.

Prosimy scalić wszystkie strony formularza w jeden plik (nie może przekraczać 8 stron). Nie ma też sensu wysyłać wersji pdf i edytowalnej – bo i tak kierujemy do oceny jeden plik (preferowany to pdf).

24. Czy w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie będę musiał złożyć jakieś zabezpieczenie?

Tak, wymagamy złożenia weksla in blanco z poręczeniem. Wymagane jest poręczenie przez:

albo 2 poręczycieli z dochodami pow. 3200 zł brutto

albo  1 poręczyciel z dochodami pow. 4500 zł.

25. Czy na stronie nie ma jeszcze regulaminu przyznawania wsparcia?

Tak, nie ma; czekamy na akceptację tego dokumentu. Regulamin będzie jednak bardzo podobny do tego, który obowiązywał rok temu. Na prośbę kandydatów możemy podesłać też wersję niezaakceptowaną, do wglądu.

Gdy tylko dostaniemy akceptację regulaminu przyznawania wsparcia, opublikujemy go.

26. Czy szkolenia będą stacjonarnie czy zdalnie?

Priorytetem jest dla nas zorganizowanie szkoleń stacjonarnie. Jest to wydajniejsza forma edukacji.

W przypadku szkoleń stacjonarnie, najpewniej odbędą się w Łodzi.

Spokojnie!: zwracamy koszty dojazdu, koszty opieki nad dziećmi, fundujemy dwudaniowe posiłki, wypłacamy stypendium szkoleniowe.

Jeśli obowiązujące przepisy zabronią spotkań, to jesteśmy przygotowani na realizację zajęć w sposób zdalny.

 

 

KOLEJNE PYTANIA Z PEWNOŚCIĄ DOJDĄ.

 

Skip to content