Menu Zamknij

Ocena biznesplanów – II edycja projektu

dotacje województwo łódzkie

Poniżej prezentujemy wyniki po ocenie biznesplanów w ramach przeprowadzonej procedury odwoławczej w  II edycji projektu „Innowacyjny biznes II”. Osoby zaznaczone na zielono, czyli pierwsze 26 miejsc, to osoby wskazane przez biuro projektu do objęcia dofinansowaniem w ramach projektu, zgodnie z regulaminem przyznawania środków.

Do osób poprzednio wybranych dołączyły 4 osoby.

Osoby zaznaczone kolorem białym stanowią listę rezerwowych. W przypadku rezygnacji kogokolwiek z listy osób objętych wsparciem, będą zapraszane kolejne osoby z listy rezerwowej do podpisania umowy.

W dniu 18 października 2021, lista została wysłana do akceptacji przez WUP w Łodzi. 

Plik PDF:

II edycja – ocena biznesplanów

Lista została utworzona poprzez wykorzystanie numerów biznesplanów (wg kolejności ich zgłoszenia).

 


 

Adnotacje dot. kolejności na liście:

Złożono 7 odwołań, wszystkie zostały przyjęte. Ponownej ocenie podlegało 7 biznesplanów.

W przypadku procedury odwoławczej były brane dwie wyższe z trzech ocen, dokonanych przez ekspertów, zatem teoretycznie możliwe było podwyższenie swojej poprzedniej punktacji (ze średniej usuwana była ocena niższa z dwóch poprzednich i zastąpiona oceną wyższą). W ramach procedury odwoławczej tylko jedna osoba dostała ocenę wyższą niż niższa ze średniej i realnie poprawiła swoją ocenę. Pozostałe osoby uzyskały albo taki sam wynik punktowy jak niższa z dwóch poprzednich (5 osób), ale niższą ocenę w ramach I kryterium (stąd została ocena pierwotna) albo ocenę ogólnie niższą niż obie z poprzedniej pary (1 osoba).

Ponieważ różnice punktowe były niewielkie, teoretycznie możliwe były roszady na listach, jednak kandydaci po odwołaniach nie pozamieniali się miejscami.

Dla ułatwienia analizy wyniki po odwołaniach są w jednym zestawieniu z wynikami przed odwołaniem.

W przypadku tej samej liczby punktów decydowała punktacja z I kryterium. W przypadku ponownego remisu, decydowała następnie punktacja z II kryterium. Dodano kolumny ze średnią ocen dot. tych kryteriów.

Po procedurze odwoławczej do poprzednio wybranych 22. osób doszło 4. najwyżej ocenionych kandydatów (numery biznesplanów: 2, 7, 5 i 11).

 

Skip to content