Menu Zamknij

Lista po ocenie formalnej – I edycja projektu

Informujemy, że zgodnie z regulaminem rekrutacji (§7 ust. 18), zamieszczamy listę kandydatów projektu, którzy przeszli pozytywnie ocenę formalną w ramach I edycji projektu „Innowacyjny biznes”.

Lista znajduje się poniżej.


UZASADNIENIE DOT. TRWANIA NABORU:

W okresie zbierania formularzy do I edycji (od 4 do 20 maja 2020 roku) przesłano 86 formularzy, które oceniono pozytywnie. Nie nadawano numeracji formularzom, które przeszły ocenę negatywnie. Nabór został dwukrotnie wydłużony, z powodów opisanych w  regulaminie rekrutacji w §6 ust. 10. Pierwotnie wydłużono nabór aż do zebrania 80. formularzy dla mieszkańców dwóch grup powiatów priorytetowych, opisanych w §7 ust. 13 lit a) i b) ww. regulaminu. Następnie (po przyjęciu dokładnie 81. formularza rekrutacyjnego), wydłużono nabór o kolejne minimum 5 formularzy dla mieszkańców powiatów określonych w §11 ust. 7 lit b) – uznano bowiem, że liczba kandydatów z tych powiatów jest zbyt mała, aby zapewnić finalnie 60% puli miejsc w ramach projektu dla mieszkańców tychże powiatów. Zamknięcie naboru ogłoszono, gdy wpłynął 85. formularz rekrutacyjny, jednak – zgodnie z założeniem treści z §6 ust. 9., dostosowując ją do nowej sytuacji (przekroczenie nowej liczby 85., a nie 70. formularzy), wydłużono nabór do końca dnia roboczego (do godziny 16.00). Było to sprawiedliwe rozwiązanie względem osób, które finalizowały swój formularz w odpowiedzi na wydłużony termin naboru dla określonej grupy powiatów. Wpłynął jeszcze jeden, ostatni przyjęty formularz – 86. W dniu 20 maja 2020 roku, o godzinie 16.00 zamknięto oficjalnie nabór formularzy w ramach I edycji projektu.


LISTA Z OCENĄ FORMALNĄ:

Każdy kandydat, który przesłał formularz, otrzymał w odpowiedzi swój numer, a także liczbę przyznanych punktów (priorytetowych). W kilku przypadkach wymagane było doprecyzowanie oceny formalnej (szczególnie: gdy zabrakło informacji dot. orzeczenia o niepełnosprawności lub gdy kandydat pomylił powiat zamieszkania).

W jednym przypadku pominięto wpłynięty formularz i nadany numer został nie wg kolejności zgłoszenia. Jednakże nadany numer nie ma żadnego znaczenia w dalszej ocenie, stąd uznano pomyłkę biura projektu za nieistotną, o czym poinformowano również kandydata.

Prosimy o sprawdzenie, czy wszyscy kandydaci otrzymali swój numer formularza (niekiedy e-mail z biura projektu mógł znaleźć się w folderze „SPAM”).

W poniższej liście z oceną formalną, uporządkowaną wg numerów formularzy, znalazły się (po kolei):

  • nadany numer formularza;
  • punkty dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności;
  • punkty dla mieszkańców grupy powiatów A i B, wg §7 ust. 13 regulaminu rekrutacji;
  • zerojedynkowe wskazanie mieszkańców dwóch priorytetowych grup powiatów, z których uzyskane muszą być dwie pule po 60% uczestników projektu (por. §11 ust. 7);
  • zerojedynkowe wskazanie mężczyzn, którzy nie spełniają żadnego dodatkowego warunku kwalifikowalności (por. zapisy w regulaminie rekrutacji w §3 ust. 1 pkt 6) – takich mężczyzn przyjętych do udziału w projekcie może być maksymalnie 20% liczby osób bezrobotnych w projekcie – por. §11 ust. 6 regulaminu rekrutacji);
  • liczba punktów priorytetowych (z oceny formalnej) razem – por. §7 ust. 14 regulaminu rekrutacji.

 

Na dole listy znajduje się podsumowanie. Najważniejsze wskaźniki to: 46 kandydatów z I grupy powiatów priorytetowych oraz 37 kandydatów z II grupy powiatów priorytetowych (por. §11 ust. 7 oraz ust. 9 regulaminu rekrutacji), z czego 24 osoby są z tzw. „części wspólnej” (powiaty za 20 pkt). Finalnie do I edycji dostanie się: minimum 30 osób z I grupy powiatów i minimum 30 osób z II grupy powiatów. Od finalnej wielkości „części wspólnej”, zakrekrutowanej do projektu, zależy liczba osób z trzech miast na prawach powiatu, które również dostaną się do projektu (m. Łodzi, m. Skierniewice, m. Piotrków Trybunalski). Takich kandydatów jest aż 27.

 

Informujemy, że ocena merytoryczna (opisana w §8 regulaminu rekrutacji) jest jeszcze w toku. Poinformujemy o kolejnych etapach rekrutacji.

 

ZOBACZ LISTĘ PO OCENIE FORMALNEJ (PDF):

Ocena formalna – Innowacyjny biznes edycja I

 

 

 

 

Skip to content