Menu Zamknij

Wyniki biznesplanów trzeciej edycji

dotacje województwo łódzkie

Poniżej prezentujemy wyniki po ocenie biznesplanów po przeprowadzonej procedurze odwoławczej w  III (ostatniej) edycji projektu „Innowacyjny biznes II”. Osoby zaznaczone na zielono, czyli pierwsze 27 miejsc, to osoby wskazane przez biuro projektu do objęcia dofinansowaniem w ramach projektu, zgodnie z regulaminem przyznawania środków.

Do osób poprzednio wybranych dołączyło 5 osób.

Listy zostały zaakceptowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w dniu 22.11.2021.

 

Osoby zaznaczone kolorem białym stanowią listę rezerwowych. W przypadku rezygnacji kogokolwiek z listy osób objętych wsparciem, będą zapraszane kolejne osoby z listy rezerwowej do podpisania umowy.

Plik PDF:

Ocena biznesplanów – edycja III

Lista została utworzona poprzez wykorzystanie numerów biznesplanów (wg kolejności ich zgłoszenia).

 


 

Adnotacje dot. kolejności na liście:

Złożono 8 odwołań, wszystkie zostały przyjęte. Ponownej ocenie podlegało 8 biznesplanów.

W przypadku procedury odwoławczej były brane dwie wyższe z trzech ocen, dokonanych przez ekspertów, zatem teoretycznie możliwe było podwyższenie swojej poprzedniej punktacji (ze średniej usuwana była ocena niższa z dwóch poprzednich i zastąpiona oceną wyższą). W ramach procedury odwoławczej wszystkie osoby, które złożyły odwołania poprawiły swój pierwotny wynik, ale w różnej skali.

Ponieważ różnice punktowe były niewielkie, możliwe były nawet znaczne roszady na listach.

Dla ułatwienia analizy, wyniki po odwołaniach są w jednym zestawieniu z wynikami przed odwołaniem, jednakże należy wziąć pod uwagę, że osoby odwołujące się zazwyczaj zyskują po odwołaniu (gdyż, jak już wspomniano, brana jest pod uwagę średnia dwóch najlepszych ocen z trzech ocen dokonanych).

W przypadku tej samej liczby punktów decydowała punktacja z I kryterium. W przypadku ponownego remisu, decydowała następnie punktacja z II kryterium. Dodano kolumny ze średnią ocen dot. tych kryteriów.

Po procedurze odwoławczej do poprzednio wybranych 22. osób doszło 5. najwyżej ocenionych kandydatów (numery biznesplanów: 3, 8, 20, 10, 16). Regulamin zakładał, że dofinansowanie uzyskają 4 najwyżej ocenione osoby, ale w wyniku bardzo późnej rezygnacji osoby z dofinansowaniem z jednej z poprzedniej edycji, zastosowano zapisy §12 pkt 2 regulaminu, zwiększając tym samym liczbę osób z dofinansowaniem w obecnej edycji.

Skip to content