Menu Zamknij

Listy rankingowe przed odwołaniami – II edycja

 

Zgodnie z §10 regulaminu rekrutacji publikujemy listy wstępne (przed odwołaniami) – po wszystkich dotychczasowych etapach rekrutacji:

W jednym pliku zawarto listy rankingowe oraz listy rezerwowe. Szczegółowe wyjaśnienie poniżej.

Łącznie 40 osób zostało już rekomendowanych przez realizatora projektu, jako osoby zakwalifikowane do projektu – por. §10 ust. 4 regulaminu (odstąpiono od podziału na płeć, co dopuszczał zapis w §12 ust. 2. regulaminu).

Przypominamy, że ostateczną akceptację list (po odwołaniach) dokonuje Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (na podstawie naszych rekomendacji). Osoby rekomendowane zaznaczono kolorem ciemnozielonym.

Na listach rezerwowych znajdują się natomiast osoby, które mogą zostać uczestnikami projektu. Do projektu, po procedurze odwoławczej, zakwalifikuje się jeszcze 10 osób, które będą na najwyższych miejscach (po zakończeniu procedury odwoławczej). Zostało to obecnie zaznaczone kolorem jasnozielonym. Obecnie to miejsca tzw. „wakatowe”. Kolejność osób na miejscach wakatowych (ciemnozielonych) oraz białych (pozostała lista rezerwowa) może ulec jeszcze zmianie – po wspomnianej procedurze odwoławczej (prosimy o tym pamiętać).

Pozycja na liście rezerwowej będzie również istotna, w przypadku rezygnacji bądź skreślenia jakiejkolwiek osoby zakwalifikowanej do projektu.

Na czerwono zaznaczono osoby, które nie uzyskały minimum punktów w którymś z etapów rekrutacji, a także osoby, które zrezygnowały z rekrutacji w dowolnym jej momencie (przed oceną merytoryczną bądź przed rozmowami z doradcami zawodowymi). Osoby, które nie uzyskały minimum punktów również mogą skorzystać z prawa do odwołania.

W przypadku tej samej punktacji (łącznej), decydowały następnie: punktacja z oceny merytorycznej formularza, a jeśli to nie przyniosło rozwiązania: pierwsze kryterium z oceny merytorycznej; a w przypadku kolejnego remisu, data złożenia formularza;  patrz: §10 ust. 5 regulaminu rekrutacji. Zostało to uwzględnione w tabeli.

W przypadku dalszych rezygnacji kogokolwiek z udziału w projekcie, prosimy o kontakt.

Sposób odwołania został szczegółowo opisany poniżej. Odwołania nie są obowiązkowe. W przypadku, gdy dany Kandydat z listy rezerwowej nie odwoła się, zostanie ocena pierwotnie uzyskana. Odwołanie może również zostać odrzucone, jeśli jest niezasadne.

Wszystkim rekomendowanym do udziału w projekcie gratulujemy!

 

Uwaga! Szkolenia będą organizowane pod koniec sierpnia – początek września. Podamy niebawem dokładne terminy szkoleń w podziale na 4. grupy szkoleniowe.

 


ODWOŁANIA

Zgodnie z regulaminem rekrutacji, kandydatowi znajdującemu się na liście rezerwowej przysługuje prawo wniesienia odwołania od wybranego etapu rekrutacji (§10 ust. 7 regulaminu rekrutacji).

Odwołanie powinno być być dobrze uzasadnione i uargumentowane (§10 ust. 9), należy wskazać z jaką oceną Kandydat się nie zgadza – odwołanie przysługuje tylko od jednego z etapów rekrutacji. Oceny wraz z uzasadnieniem wydawane zostaną mailowo osobom na liście rezerwowej na mailowy wniosek osoby, chcącej uzyskać kartę ocen.

Dlatego, aby się odwołać, najpierw zawnioskuj o swoją ocenę – wysyłając nam maila z prośbą o przesłanie karty oceny (mail na biuro@innowacyjnybiznes.eu – sugerujemy jak najszybciej wnioskować o swoje oceny; będziemy je wysyłać sukcesywnie).

Odwołanie może zostać odrzucone, jeśli nie zostanie dobrze uzasadnione (§10 ust. 10).

Ponowna ocena zostanie przeprowadzona przez innych członków Komisji (§10 ust. 13). Obowiązuje zasada, że ocena wyższa jest wiążąca (§10 ust. 15 i ust. 16).

Jedynym dokumentem przekazanym do dalszej oceny, w przypadku odwołania od oceny merytorycznej będzie złożony uprzednio formularz rekrutacyjny; żadne dodatkowe uzasadnienia nie będą brane pod uwagę (§10 ust. 14). W przypadku odwołań od rozmowy rekrutacyjnej z doradcą zawodowym, nowe rozmowy zostaną przeprowadzone z innym doradcą zawodowym.

Na złożenie odwołania Kandydat ma 3 dni roboczych od opublikowania list (§10 ust. 8). Oznacza to, że pierwszym dniem roboczym jest wtorek, 11.08.2020, a ostatnim dniem roboczym na złożenie odwołania jest czwartek, 13.08.2020, do godziny 16:00. Prosimy o jak najszybsze składanie odwołań, co pozwoli sprawniej przeprowadzić całą procedurę, a w razie odrzucenia odwołania, pozwoli Kandydatowi na poprawę odwołania i ponowne jego zgłoszenie (jeśli będzie to możliwe i zasadne).

Preferowany sposób składania odwołań do droga mailową – odwołanie powinno być wysłane na adres e-mailowy biura projektu (biuro@innowacyjnybiznes.eu).

Na pisemny (mailowy) wniosek Kandydatów będziemy wysyłać karty ocen. Należy w pierwszej kolejności poprosić o kartę ocen, a potem czekać na jej przesłanie. Prosimy koniecznie zapoznać się z przesłanymi kartami ocen, bo odwołanie polega na wskazaniu możliwych błędów, które się tam znajdują (o ile taka sytuacja ma miejsce). Najlepiej w odwołaniu zacytować opinię eksperta i wskazać, dlaczego może być wadliwa; dlaczego Kandydat się z nią nie zgadza. Bardzo istotne jest dobre wyargumentowanie odwołania, co umożliwi uznanie odwołania za skuteczne. Słabo umotywowane odwołania mogą zostać bowiem odrzucone.

Odwołanie powinno być wedle następującego wzoru (treść należy wysłać bezpośrednio w mailu), a tytuł maila powinien brzmieć:

ODWOŁANIE OD OCENY


Szanowni Państwo,

Na podstawie zapisów regulaminu rekrutacji, odwołuję się od oceny, którą uzyskałem/am w procesie rekrutacji na etapie (zostawić tylko jeden z poniższych podpunktów):

  1. oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych,
  2. rozmowy z doradcą zawodowym.

i proszę o dopuszczenie do ponownej oceny we wskazanym etapie rekrutacji z innym/innymi członkami Komisji Rekrutacyjnej.

UZASADNIENIE

W tym miejscu prosimy o dobrze wyargumentowane uzasadnienie, zawierające odwołania do oceny, z którą kandydat się nie zgadza/uważa, że oceniający popełnili błąd. Prosimy o cytowanie fragmentów, z którymi nie zgadza się Kandydat wraz z umotywowaniem dlaczego. Prosimy nie dopisywać nowych argumentów, nowych faktów, bo nie będą brane pod uwagę. 

Z wyrazami szacunku,

Imię i nazwisko Kandydata

Skip to content