Menu Zamknij

Listy po ocenie biznesplanów (przed odwołaniami) – I edycja

 

Poniżej prezentujemy wyniki po ocenie biznesplanów (przed odwołaniami). Plik PDF:

OCENA BIZNESPLANÓW I EDYCJA – PRZED ODWOŁANIAMI

Lista została utworzona poprzez wykorzystanie numerów biznesplanów (wg kolejności ich zgłoszenia).

Zgodnie z regulaminem przyznawania środków, rekomendację do wsparcia finansowego uzyskało 35 osób. W wyniku procedury odwoławczej, wsparcie uzyska kolejne 5 osób (kolor oliwkowy, miejsca rezerwowe tzw. wakatowe).

W przypadku tej samej liczby punktów decydowała punktacja z I kryterium. W przypadku ponownego remisu, decydowała następnie punktacja z II kryterium. Dodano kolumny ze średnią ocen dot. tych kryteriów.

Procedura odwoławcza będzie trwała 4 dni roboczych – od 25.08 do 28.08 (do piątku, do godziny 16.00).

Na poniżej znajdują się informacje dotyczące odwołania. Uczestnicy z listy rezerwowej dostaną swoje karty ocen mailowo. Prosimy oczekiwać na wiadomość.

 


 

ODWOŁANIA

 

Zgodnie z regulaminem przyznawania środków, uczestnikowi znajdującemu się na liście rezerwowej przysługuje prawo wniesienia odwołania (por. §7  regulaminu).

Odwołanie powinno być być dobrze uzasadnione i uargumentowane. Należy wskazać z którą oceną Uczestnik się nie zgadza.

Odwołanie może zostać odrzucone, jeśli nie jest zasadne.

Ponowna ocena zostanie przeprowadzona przez innego członka Komisji.

Obowiązuje zasada, że z pary dwóch ocen, ocena słabsza zostanie zastąpiona nową oceną. Druga ocena zostaje bez zmian.

Jedynym dokumentem przekazanym do dalszej oceny, w przypadku odwołania od oceny będzie złożony uprzednio biznesplan; żadne dodatkowe uzasadnienia nie będą brane pod uwagę. Dlatego w odwołaniu należy wskazać (najlepiej zacytować) konkretne zapisy z karty oceny biznesplanu, a nie koncentrować się na np. dopisywaniu nowych argumentów, których nie było pierwotnie.

Na złożenie odwołania Uczestnik ma 4 dni robocze od opublikowania list. Oznacza to, że pierwszym dniem roboczym jest wtorek, 25.08.2020, a ostatnim dniem roboczym na złożenie odwołania jest piątek, 28.07.2020, do godziny 16:00. Prosimy o jak najszybsze składanie odwołań, co pozwoli sprawniej przeprowadzić całą procedurę. A w przypadku wadliwie napisanych odwołań, biuro projektu umożliwi ich poprawę i złożenie ponownie.

Przyjmujemy odwołania zarówno w biurze projektu – najlepiej po uprzednim umówieniu się telefonicznie. Odwołanie można również wysłać drogą mailową na adres: biuro@innowacyjnybiznes.eu.

Biuro projektu będzie wysyłać karty ocen. Jeśli mail z biura projektu nie dojdzie, prosimy o wiadomość na adres: biuro@innowacyjny-biznes.pl. Prosimy koniecznie zapoznać się z przesłanymi kartami ocen, bo odwołanie polega na wskazaniu możliwych błędów, które się tam znajdują (o ile taka sytuacja ma miejsce). Bardzo istotne jest dobre wyargumentowanie odwołania, co umożliwi uznanie odwołania za skuteczne. Słabo umotywowane odwołania mogą zostać bowiem odrzucone.

Wzór odwołania do składania osobistego w biurze projektu:

ODWOŁANIE – INNOWACYJNY BIZNES

Wzór odwołania do wysłania bezpośrednio w treści maila jest natomiast poniżej. W tytule maila prosimy napisać:

ODWOŁANIE OD OCENY BIZNESPLANU


Szanowni Państwo,

Na podstawie zapisów regulaminu przyznawania środków, odwołuję się od oceny, którą uzyskałem/am w procesie oceny biznesplanu i proszę o dopuszczenie do ponownej oceny biznesplanu przez członka Komisji Oceny Biznesplanów, który nie brał udziału w ocenie pierwotnej.

Zostałem/am poinformowany, że nowa ocena zastąpi ocenę poprzedniego oceniającego (gorszą z dwóch), jeśli zostanie poprawiony wynik. Druga ocena pozostaje bez zmian. Suma punktów z dwóch ocen decydować będzie o pozycji na liście.

UZASADNIENIE

(prosimy o dobrze wyargumentowane uzasadnienie, zawierające odwołania do oceny, z którą Uczestnik się nie zgadza/uważa, że oceniający popełnili błąd)

 

 

 

Z wyrazami szacunku,

Imię i nazwisko Uczestnika

 

 

 


Uwaga! W pliku pierwotnie opublikowanym (dla zachowania transparentności błędny plik zostawiamy na stronie) omyłkowo oznaczono nr 43 złożonego biznesplanu dwukrotnie. Niższa pozycja ma numer 42. Poprawiono to w pliku powyżej. Poniżej błędny plik.

Przepraszam za tę literówkę.
Skip to content