Menu Zamknij

Lista po procedurze odwoławczej – II edycja

 

Poniżej prezentujemy  wyniki po ocenie biznesplanów w ramach przeprowadzonej procedury odwoławczej w  II edycji projektu „Innowacyjny biznes”. Osoby zaznaczone na zielono, czyli pierwsze 5. miejsc, po procedurze odwoławczej dołączyły do rekomendacji do objęcia dofinansowaniem w ramach projektu, zgodnie z regulaminem przyznawania środków (§7 ust. 10-12).

Osoby zaznaczone kolorem białym stanowią listę rezerwowych. W przypadku rezygnacji kogokolwiek z listy osób objętych wsparciem, będą zapraszane kolejne osoby z listy rezerwowej do podpisania umowy.

W pliku wykazano również rezygnację, jaka wpłynęła do biura projektu w dniu 28.10.2020 roku.

Listy zostały zaakceptowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w dniu 29.10.2020 roku.

Plik PDF:

Lista po odwołaniach + lista rezerwowych – II edycja

Lista została utworzona poprzez wykorzystanie numerów biznesplanów (wg kolejności ich zgłoszenia).

 


 

Adnotacje dot. kolejności na liście:

W przypadku procedury odwoławczej były brane dwie wyższe  z trzech ocen, dokonanych przez ekspertów, zatem możliwe było podwyższenie swojej poprzedniej punktacji (ze średniej usuwana była ocena niższa z dwóch poprzednich i zastąpiona oceną wyższą). Zdecydowana większość osób odwołujących się poprawiła ocenę słabszą z dwóch poprzednich. W przypadku większej rozbieżności ocen od dwóch oceniających, niektórym udało się poprawić swoją punktację w większym stopniu.

Ponieważ różnice punktowe były (i są) niewielkie, możliwe były roszady na listach. Stąd odstąpiono od zestawiania wyników w jednym pliku – nie mieszano ocen przed odwołaniami z ocenami po odwołaniach – takie zestawienie zaburzyłoby ideę procedury odwoławczej opisanej w regulaminie rekrutacji (osoby na poprzedniej liście nie miały bowiem szansy poprawić swojej punktacji w wyniku wyboru dwóch lepszych ocen z trzech uzyskanych).

W przypadku tej samej liczby punktów decydowała punktacja z I kryterium. W przypadku ponownego remisu, decydowała następnie punktacja z II kryterium. Dodano kolumny ze średnią ocen dot. tych kryteriów.

Po procedurze odwoławczej do poprzednio wybranych 35. osób doszło 5. najwyżej ocenionych kandydatów.

Plik z poprzednio wybranymi osobami (przed procedurą odwoławczą) znajduje się poniżej:

Lista przed odwołaniami – II edycja

Skip to content