Menu Zamknij

Lista po ocenie biznesplanów – I edycja / IB2

dotacje województwo łódzkie

Poniżej prezentujemy wyniki po ocenie biznesplanów w ramach przeprowadzonej procedury odwoławczej w  I edycji projektu „Innowacyjny biznes II”. Osoby zaznaczone na zielono, czyli pierwsze 26 miejsc, to osoby wskazane przez biuro projektu do objęcia dofinansowaniem w ramach projektu, zgodnie z regulaminem przyznawania środków.

Do osób poprzednio wybranych dołączyły 4 osoby.

Osoby zaznaczone kolorem białym stanowią listę rezerwowych. W przypadku rezygnacji kogokolwiek z listy osób objętych wsparciem, będą zapraszane kolejne osoby z listy rezerwowej do podpisania umowy.

W dniu 13 września 2021, lista została zaakceptowana przez WUP w Łodzi.

Plik PDF:

LISTA PO OCENIE BIZNESPLANÓW – I edycja

Lista została utworzona poprzez wykorzystanie numerów biznesplanów (wg kolejności ich zgłoszenia).

 


 

Adnotacje dot. kolejności na liście:

Złożono 9 odwołań, ale jedno zostało odrzucone. Ponownej ocenie podlegało więc 8 biznesplanów.

W przypadku procedury odwoławczej były brane dwie wyższe  z trzech ocen, dokonanych przez ekspertów, zatem możliwe było podwyższenie swojej poprzedniej punktacji (ze średniej usuwana była ocena niższa z dwóch poprzednich i zastąpiona oceną wyższą). Zdecydowana większość osób odwołujących się (7 z 8) poprawiła ocenę słabszą z dwóch poprzednich. W przypadku większej rozbieżności ocen od dwóch oceniających, niektórym udało się poprawić swoją punktację w większym stopniu.

Ponieważ różnice punktowe były (i są) niewielkie, możliwe były roszady na listach.

Dla ułatwienia analizy wyniki po odwołaniach są w jednym zestawieniu z wynikami przed odwołaniem – mimo, iż pozycja na liście jednego z uczestników, który nie mógł się odwołać, jest niższa przed odwołaniami – nie zaburza to jednak sytuacji osób, które dostały rekomendację do objęcia wsparciem.

W przypadku tej samej liczby punktów decydowała punktacja z I kryterium. W przypadku ponownego remisu, decydowała następnie punktacja z II kryterium. Dodano kolumny ze średnią ocen dot. tych kryteriów.

Po procedurze odwoławczej do poprzednio wybranych 22. osób doszło 4. najwyżej ocenionych kandydatów (numery biznesplanów: 27, 33, 2 i 3).

 

Skip to content